Členské podmínky

"Člen" znamená osobu podepisující tento dokument, identifikovanou svým jménem a datem narození, podepsanou na poslední straně tohoto dokumentu.

"Delroy's Gym" znamená Delroy's Gym s.r.o., se sídlem Praha 5, Zborovská 4/1287, PSČ 150 00, IČO 25149628

1. PROHLÁŠENÍ ČLENA O JEHO ZDRAVOTNÍM STAVU


Člen prohlašuje, že je dle vlastního vědomí ve zdravotním stavu, který mu nebrání účastnit se, ať již aktivně nebo pasivně cvičení. Člen dále prohlašuje, že si je vědom možných následků nesprávných cvičebních postupů nebo nepřiměřeně náročného cvičení, a že nebude činit Delroy's Gym odpovědnou, pokud si takovéto následky nebo zhoršení zdravotního stavu sám přivodí nesprávným cvičebním postupem nebo nepřiměřeně náročným cvičením.

2. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA


Člen se zavazuje dodržovat veškeré podmínky, pravidla a nařízení Delroy's Gym, ať již písemná nebo ústní. Člen se rovněž zavazuje seznámit se s obsahem těchto podmínek, pravidel a nařízení a o jejich změnách. Uvedením své emailové adresy člen souhlasí s občasným zasíláním informací týkajících se Delroy's Gym či souvisejících témat.


3. PRŮKAZ ČLENSTVÍ


Členu bude povolen přístup do prostor Delroy's Gym jen po prokázání se platnou Členskou kartou. Poplatek za vystavení členské karty je nevratný. Jiným osobám může být umožněn přístup do prostor Delroy's Gym jen pokud se zaregistrují u zaměstnance Delroy's Gym jako Host. Při ztrátě členské karty bude účtován 100 Kč poplatek za vystavení duplikátu. Při ztrátě klíče od šatny bude taktéž účtován 100 Kč poplatek.

4. SLUŽBY PROVOZOVANÉ TŘETÍ STRANOU


Delroy's Gym čas od času umožní ve svých prostorách Členovi nebo Hostu užívání služby provozované třetí stranou. Delroy's Gym vystupuje v tomto vztahu pouze jako poskytovatel prostor a není odpovědný za činnost třetí strany.

5. PŘEVOD ČLENSTVÍ


Členství v Delroy's Gym je převoditelné na třetí osoby se souhlasem Delroy's Gym a za podmínky, že Člen nemá vůči Delroy's Gym žádné finanční závazky, včetně ale nikoli kromě nesplacených členských poplatků.

6. UŽÍVÁNÍ PROSTOR


Člen nemá nárok na refundaci nebo osvobození nebo slevu z členských příspěvků pokud nevyužívá služeb Delroy's Gym z důvodů jiných než je zavinění ze strany Delroy's Gym.

7. OPRÁVNĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ


Zaměstnanci Delroy's Gym nemají oprávnění uzavřít se Členem jakoukoli nezávislou smlouvu jejíž předmět plnění by byl obdobný předmětu předjímanému tímto dokumentem.

8. ŠATNY


Předměty, které Člen nebo Host zanechají v šatnách, včetně skříněk přes noc, budou Delroy's Gym odstraněny.

9. CENOSTI


Delroy's Gym nedoporučuje Členu přinášet do prostor Delroy's Gym cenosti a předměty zváštní hodnoty, nebo předměty cenou přesahující 5 000,- Kč. Za odcizení nebo ztrátu předmětů přesahující svou hodnotou tuto částku není Delroy's Gym odpovědná. V mimořádných případech je možné uložit takovéto cennosti na recepci.

10. DĚTI A OSOBY MLADŠÍ 18 LET

Osoby mladší 16 let mohou používat vybavení Delroy's Gym jen za doprovodu svého zákonného zástupce. Toto omezení se nevztahuje na návštěvy kurzů provozovaných Delroy's Gym pod vedením odborného personálu. Delroy's Gym si vyhrazuje právo vyloučit z užívání prostor Delroy's Gym nebo z návštěvy kurzů provozovaných Delroy's Gym všechny osoby mladší 16 let jejíž chování narušuje průběh kurzu, obtěžuje jiné Členy nebo není provozováno pod dohledem zákonného zástupce. Za osoby mladší 18 let podepisuje tento dokument zákonný zástupce.

11. SKUPINOVÉ KURZY


Člen se zapíše do kurzu s dostatečným časovým předstihem. Člen bude instruktora kurzu informovat pokud se nebude moci dostavit na kurz včas nebo bude odcházet dříve. Při počátcích kurzu, předchozích zraněních, zdravotních nebo jiných problémech, je Členu doporučeno instruktora informovat, nejlépe před začátkem kurzu. Bezpoplatní zrušení rezervace na skupinové cvičení je možno nejpozději 2 hod před začátkem cvičení.

12. OBLEČENÍ


Adekvátní sportovní oblečení je pro cvičení a účast na kurzech nezbytné. Civilní oblečení a obuv nesmí být ve cvičebních prostorách používána. V provozovně fitness je povoleno cvičit pouze v čisté sálové obuvi.

13. OSOBNÍ TRENÉŘI


Účast osobního trenéra, který není zaměstnancem Delroy's Gym není přípustná. Člen nesmí poskytovat služby osobního trenéra jiným Členům nebo Hostům. Balíčky služeb osobního trenéra vyprší šest měsíců po jejich zakoupení. Člen musí informovat osobního trenéra nejméně 24 hodin předem v případě zrušení hodiny. Při pozdějším zrušení Člen hodinu uhradí v plné výši.

týpek přes klandrtýpek před zrcadlemtýpek s ketlbalemtýpek a hruškatýpek na hrazděruce a tejpyprvní levá půlkadruhá pravá půlkarukavice a týpek bez hlavytypka bije týpkaobraz z tělocvičny